Stadgar


Stadgar för ideella föreningen Kattakuten i Norrbotten

Bildad 2006-10-26                                  Föreningens stadgar (pdf-format)

Om stadgar skiljer sig från föreningens stadgar i pdf-fil så är det stadgarna i pdf-filen som har tolkningsföreträde.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 1. ÄNDAMÅL

Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja antalet hemlösa och vanvårdade katter i länet.

 

§ 2. SAMMANSÄTTNING

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

§ 3. BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 4. FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen; eller om så styrelsen beslutar; av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utvalda personer. Firmatecknare får ej tillhöra samma hushåll.

 

§ 5. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§ 6. EKONOMISK FÖRVALTNING

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.

Ekonomiska placeringar ska vara fattade genom styrelsebeslut och i samråd med revisor. Placering av medel i värdehandling eller omplacering av föreningens tillgångar kan endast ske efter beslut av styrelsen i samråd med revisor.

 

§ 7. STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

§ 8. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Ändring av stadgar kräver 2 på varandra följande årsmöten varav 1 ska vara ett ordinarie möte.

 

§ 9. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Eventuella tillgångar tillfaller genom donation olika föreningar som hjälper utsatta katter, detta efter förslag och röstavgivning från de röstberättigade medlemmarna på ett årsmöte.

Den upplösta styrelsens handlingar m.m. ska arkiveras på säker plats i minst 2 år från datum för upplösning.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10. MEDLEMMAR

Medlem i föreningen är den som vill verka i enlighet med föreningens syfte och har erlagt gällande medlemsavgift som fastställs på årsmötet. Medlemskapet gäller per kalenderår. Fullvärdig medlem är den som betalar avgift för medlems-/familjemedlemskap.

Medlem äger en röst på medlemsmöte/årsmöte, familjemedlemskap ger rösträtt till två personer med 1 röst per person på medlemsmöte/årsmöte.

Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syfte.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen har delegerat beslutanderätten till. Under ovanstående situationer kan styrelsen besluta om medlemsavgift. Medlemskap skall gälla för kalenderår.

Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut om att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som har fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor och skall då behandlas i enlighet med stadgarna.

 

§ 11. UTTRÄDE / UTESLUTNING

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej erlagt ny årsavgift innan 1/3 anses ha lämnat föreningen.

Uteslutning av medlem kan göras om denne brutit mot föreningens stadgar, brutit mot god katthållning eller uppträtt nedvärderande, diskriminerande för katten, föreningen och/eller enskild medlem och förorsakat dålig PR för katten, föreningen och/eller enskild medlem. I ett sådant fall skall medlem meddelas via rekommenderat brev med motivation om varför denne medlem uteslutits ur föreningen.

Medlem har då 14 dagar på sig att inkomma med överklagan och motivation till styrelsen. Beslut tas på nästa styrelsemöte och minst 2/3 av styrelsen skall vara överens. Uteslutning av medlem får EJ ske lättvindigt och bör tänkas igenom mycket noggrant.

 

§ 12. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem

· har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

· har rätt till information om föreningens angelägenheter,

· skall följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut,

· har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

· skall betala medlemsavgift senast den 1/3 samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 13. TIDPUNKT; KALLELSE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet, kungöras för medlemmarna på föreningens hemsida www.kattinorr.se

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden finns tillgängliga på årsmötet.

 

§ 14. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA VID ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 1 februari för att kunna behandlas av styrelsen och tas upp på styrelsens dagordning.

 

§ 15. RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE-FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTE

Medlem som erlagt gällande medlemsavgift som fullvärdig medlem för innevarande år och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på möte. Familjemedlemskap gäller för medlemmar skrivna på samma adress .

 

§ 16. BESLUTSFÖRHET

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är med på mötet.

 

§ 17. BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom då sluten omröstning begärs av röstberättigad medlem.

Med undantag för i § 8 och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas den (de) som erhållit det högsta antalet röster, oberoende hur dessa röster förhåller sig i antal till antalet avgivna röster.

 

§ 18. VALBARHET

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad myndig medlem av föreningen. I första hand ska en mandattid om högst två år iakttas för alla poster som väljs av årsmötet.

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller revisor i föreningen.

 

§ 19. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) under det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

VAL

 

12.

a) Val av föreningens ordförande för en tid av 2 år;

b) Val av övriga ledamöter för en tid av två år. Ledamöterna väljs på så sätt att två ordinarie ledamöter kvarstår från föregående år.

c) Eventuella fyllnadsval.

d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

e) en revisor samt revisorssuppleant för en tid av 1 år.

f) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.

Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet äger sittande styrelsemedlem ej rösträtt.

Vid val av revisor och revisorssuppleant äger blivande styrelsemedlem ej rösträtt.

Beslut av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får ej fattas om det inte finns med i kallelsen till årsmötet.

I styrelsen får inte mer än en person ur samma familj eller nära släkt väljas in, oavsett om de är skrivna på samma adress eller ej. Detta för att undvika den jävsituation som annars kan uppstå.

​§ 20. EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en fjärdedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall författas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras på föreningens hemsida inom samma tid. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet gäller vad som sägs i § 15 och § 16.

 

VALBEREDNING

§ 21. SAMMANSÄTTNING; ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av en ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

§ 22. REVISION

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

§ 23. SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Avsägelse av styrelseuppdrag ska skriftligen vara ordföranden tillhanda senast 1 vecka före styrelsemöte för att kunna behandlas på styrelsemöte.

 

§ 24. STYRELSENS ÅLIGGANDEN

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beredande, verkställande och förvaltande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar ansvara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

1) tillse att för föreningen stadgar och bindande lagar efterlevs.

2) verkställa av årsmötet fattade beslut;

3) planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;

4) ansvara för och förvalta föreningens medel;

5) tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt § 22; och

6) förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer på sekreteraren och kassören de allmänt vedertagna uppgifterna.

 

§ 25. KALLELSE; BESLUTMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, och får utses till befatt­ning inom styrelsen. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats, och minst hälften av styrelsen är närvarande. Ärenden avgörs genom öppen omröstning, när inte sluten begärts. Vid lika röstantal gäller den mening ordförande har. Sammanträden ska protokollföras, och justeras av mötesordföranden och protokolljusterare. Avvikande mening förs in i protokollet.

Styrelsemedlem som avgår under en mandatperiod, kan inte väljas in under närmast kommande en (1) valperiod, sammantaget ett/två år. Vid enklare beslut som kräver snabbt avgörande, tas telefonbeslut eller beslut via mail, vilket redovisas i protokoll vid nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden till grupper eller till enskild medlem. Den som fattar beslut med stöd av ovanstående, ska hålla styrelsen underrättad. Styrelsen utser ansvarig för hemsidan.

Föreningens styrelse har frihet att ändra färg på logotyp samt frihet att ändra grafiken på hemsidan.

 

§ 26. ÖVERLÅTANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande av föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

TVIST

 

§ 27. SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och förening får inte väckas i allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i stadgarna, avgöras genom skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man har utsett. Ordförandens kostnader, samt i de fall man har utsett en sekreterare, delas lika mellan parterna.


Stadgarna reviderade 26 mars 2019